Àrees curriculars i competències – Primària

seccio infantil i primària

Àrees curriculars i competències

Com a centre volem treballar amb els nostres alumnes en Educació Primària les següents capacitats i destreses:

 • Conèixer els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar d’acord amb elles i a respectar el pluralisme democràtic.
 • Desenvolupar una actitud responsable i de respecte pels altres que afavorisca un clima de llibertat, aprenentatge i convivència.
 • Desenvolupar hàbits d’esforç i responsabilitat, i actituds de curiositat i interès per l’aprenentatge, amb les quals descobrir la satisfacció de la tasca ben feta.
 • Desenvolupar la iniciativa individual i l’hàbit del treball en equip.
 • Conèixer i utilitzar adequadament la llengua castellana i la valenciana, en les seues manifestacions oral i escrita, així com adquirir hàbits de lectura.
 • Iniciar-se en la resolució de problemes que requereixen la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions.
 • Conèixer els aspectes fonamentals de les Ciències de la Naturalesa, la Geografia, la Història i la cultura.
 • Adquirir, en una llengua estrangera, la competència comunicativa necessària per a desenvolupar-se en situacions quotidianes.
 • Desenvolupar l’esperit emprenedor, fomentant actituds de confiança en si mateix, sentit crític, creativitat i iniciativa.
 • Iniciar-se en la utilització, per a l’aprenentatge, de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Iniciar-se en la valoració i producció estètica de les diferents manifestacions artístiques, així com en l’expressió plàstica, rítmica i vocal.
 • Conèixer el valor del propi cos, el de la higiene i la salut i la pràctica de l’esport com a mitjans més idonis per al desenvolupament personal i social.
 • Conèixer i valorar la naturalesa i l’entorn, i observar maneres de comportament que afavoreixen la seua cura.

 

Metodologia >>