Política de Qualitat

Un sistema de gestió de qualitat és la forma de dirigir i controlar totes les activitats que realitza el centre segons l’ISO 9001, que és la família de normes relacionades amb els sistemes de gestió de la qualitat, elaborades per l’Organisme Internacional d’organització.

Que el Col·legi Parroquial Don José Lluch tinga implantat un sistema de gestió de la qualitat implica, fonamentalment, dues coses:

Primer. Que gestionem els nostres serveis educatius d’ensenyament reglat d’una manera ordenada, planificada i controlada, d’acord amb manuals de procediment establerts i la legislació vigent. Açò queda certificat amb un segell de qualitat oficial.

Segon. Que la institució està compromesa amb la transparència i eficàcia del seu treball, oberta al seu entorn i involucrada en un procés de millora contínua.

El procés es va iniciar l’any 2003 quan la Titularitat, després d’un procés de reflexió interna en què van participar els diferents estaments de la comunitat educativa, va decidir impulsar, dins d’un Pla Estratègic a llarg termini, la implantació d’un sistema de gestió de qualitat.

Durant 2 anys, membres del claustre i dels equips directius van ser formats per experts en qualitat dins el programa que Escoles Catòliques promovia per a col·legis de tota Espanya a través de la seua marca Edugés. Aquest grup pioner va formar més tard a la resta dels claustres i personal no docent del Centre, i es van crear grups de treball que van anar desenvolupant els diferents processos en què s’estructura el nostre quefer educatiu.

Finalment tot l’engranatge va estar llest i, al juny de 2005, Bureau Veritas SA va realitzar la primera auditoria externa amb elevat nivell d’èxit. Des d’aleshores tots els anys es realitzen controls externs que garanteixen el seguiment de la certificació. Consisteixen en una auditoria interna, que serveix per a  provar la fiabilitat del sistema i corregir possibles desviacions, i una auditoria externa, a càrrec de BVQI (www.bureauveritas.es) que ens permet mantenir la certificació oficial.

 

Entre les coses que han millorat en el col·legi gràcies a la gestió de la qualitat es troben:

 • Atenció a la diversitat.

 • Plans d’acció tutorial.

 • Acció docent a l’aula.

 • Atenció a les famílies.

 • Adaptació a les noves tecnologies.

 • Convivència.

 • Pastoral.

 • Millora dels serveis.

 

Definició vigent de missió

Qui som. Què volem fer. Per què fem el que fem.

El Col·legi Parroquial D. José Lluch és un centre d’iniciativa social, de caràcter catòlic que promou l’educació integral de tots els seus alumnes des d’una concepció cristiana de la vida.

L’Entitat Titular és la Parròquia Asunción de La nostra Senyora. El Rector Don José Lluch Vidal, fundador de la nostra escola, va saber transmetre la necessitat educativa i cultural que existia en aquell moment, sensibilitzant als feligresos de la Parròquia així com al conjunt de la societat civil d’ Alboraya.

Per garantir el dret de totes les famílies a que els seus fills reben una educació de qualitat, el Centre s’acull al règim de concerts educatius establit per l’Administració educativa i resta subjecte al seu règim jurídic.

El seu ideari és confessional catòlic assumit pel professorat i personal d’administració i serveis, seguint les orientacions de l’Església Diocesana de València.

El centre promou la formació integral de la persona atenent les seues dimensions cristiana, humana i científica.

 

Definició vigent de visió

Com voldríem que ens reconegueren

D’acord a la nostra missió educativa, pretenem ser un Col·legi que busque:

 • Desenvolupar les diferents capacitats i intel·ligències dels alumnes buscant un esperit emprenedor, creatiu, autònom i aprenent a treballar en equip de forma cooperativa i fomentant la convivència amb eines com la mediació escolar i l’educació de les emocions.

 • Afavorir una educació basada en els valors de l’Evangeli integrant les activitats pastorals en la programació i en el dia a dia del Centre.

 • Atendre individualment l’alumne en funció de les seues capacitats i possibilitats, fomentant la inclusió per aconseguir una orientació vocacional adequada a l’entorn universitari, professional i laboral.

 • Desenvolupar el plurilingüisme normalitzant l’ús de les dues llengües oficials, fent competents els alumnes en l’ús de la llengua anglesa, així com possibilitant l’aprenentatge d’una quarta llengua.

 • La coordinació en tots els nivells i matèries, comptant amb un professorat en formació permanent, implicat i capaç d’adaptar-se al canvi continu a què està sotmesa la nostra societat i que propicie una línia comuna en l’aprenentatge dels alumnes d’acord a les seues necessitats.

 • L’ús habitual de les tecnologies de la informació i de la comunicació en diferents aspectes: eina d’aprenentatge a l’aula i en el treball dels professors i, a més, via de comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa.

 • Impulsar la participació de les famílies en el funcionament del Centre facilitant la implicació de les mateixes en les activitats programades.

 • Ser un centre compromès amb la millora contínua per assegurar la formació integral dels nostres alumnes, així com l’acompliment dels docents.

Temporalització: 5 anys.

 

Definició vigent de valors

Quines estratègies utilitzem i quins valors fomentem d’acord a la nostra missió.

El desenvolupament del nostre projecte educatiu ve marcat pels valors Evangèlics, tenint com a marc les Benaurances (Mt 5, 1-12) concretat en el lema que ens va confiar Don José Lluch: “L’important és Estimar”.

Fomentem en els nostres alumnes especialment els següents valors:

 • La pobresa i la humilitat, fomentant l’actitud de servei als altres tenint paciència amb els altres.

 • L’escolta, sent capaços de posar-se al lloc de l’altre.

 • La responsabilitat, pensant i actuant per si mateix de forma que s’afavorisca l’autonomia i el desenvolupament de la personalitat.

 • El compromís amb l’entorn físic, humà i social sobre unes bases de respecte, solidaritat, tolerància i estima i des d’una perspectiva cristiana.
 • L’educació i el civisme com a principis per a la convivència.

 • L’esforç, sobre la base d’una confiança i seguretat en si mateix que propicie la feina ben feta i l’estima personal.

 • El respecte a la pluralitat i a la diversitat cultural.

 • La justícia i solidaritat que redunden en una educació per la Pau.

 • El perdó com a valor fonamental entre les persones per solucionar els conflictes i reconèixer errors buscant la convivència.

 • La fe i l’amor a Jesús i als altres, des de la llibertat i com una opció de vida que ajude a descobrir la pròpia vocació.