Àrees curriculars y competències – Infantil

seccio infantil i primària

ÀREES CURRICULARS I COMPETÈNCIES

Com a centre volem treballar amb els nostres alumnes en Educació Infantil les següents capacitats i destreses:

 • Coneixement del propi cos i de les seues possibilitats d’acció.
 • Observar i explorar el seu entorn familiar, social i natural.
 • Adquirir una progressiva autonomia en les seues activitats habituals.
 • Relacionar-se amb els altres i aprendre les pautes elementals de convivència.
 • Desenvolupar les seues possibilitats comunicatives orals i iniciar-se en l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i les habilitats numèriques bàsiques.

Els continguts educatius de l’educació infantil s’organitzen en àrees enteses com a àmbits propis de l’experiència i el desenvolupament infantil. S’aborden per mitjà d’activitats globalitzades que tinguen interès i significat per als xiquets.

Les àrees curriculars del segon cicle d’Educació infantil són les següents:

– Coneixement de si mateix i dels altres.

– Medi Físic, natural, social i cultural.

– Llenguatges: Comunicació i representació.

Segons la Llei Orgànica d’Educació (LOE), en Educació Infantil se senten les bases per al desenvolupament personal i social de les xiquetes i els xiquets, i s’integren aprenentatges que estan a la base de l’assoliment de les competències que es consideren bàsiques per a tot l’alumnat.

S’entén per competència la capacitat del xiquet i de la xiqueta de posar en pràctica de forma integrada, en contextos i situacions diferents, tant els coneixements teòrics com les habilitats o coneixements pràctics, així com les actituds personals adquirides. El concepte de competència va doncs, més enllà del saber fer o aplicar, ja que inclou, a més,  saber ser o estar.

A causa del caràcter global de l’aprenentatge en l’etapa d’educació infantil, el desenvolupament de les competències bàsiques, es realitza a la programació d’aula seguint el seu criteri interdisciplinari i transversal.

Per això hem decidit, vincular les competències a les diferents àrees amb les quals més s’interrelacionen, per facilitar la seua observació i avaluació en el procés d’aprenentatge. I d’aquesta manera oferir més claredat, en la informació que se’ls transmet a les famílies trimestralment.

D’aquesta manera:

ÀREA DE CONEIXEMENT DE SI MATEIX I DELS ALTRES:

 • Competència d’autonomia i iniciativa personal.
 • Competència emocional i espiritual.
 • Competència per aprendre a aprendre.

ÀREA DEL MEDI FÍSIC, NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

 • Competència matemàtica.
 • Competència social i ciutadana.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

ÀREA DE LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ:

 • Competència lingüística.
 • Competència del tractament de la informació i competència digital.
 • Competència cultural i artística.

Les competències bàsiques són, doncs, aquells coneixements, destreses i actituds, que tots individus necessiten per a la seua realització i desenvolupament personal i la inclusió en la societat. Per la seua pròpia naturalesa, estan estretament lligades al curs de la vida i de l’experiència, pel que no poden exigir-se en un nivell inicial. S’adquireixen i milloren al llarg de les diferents etapes educatives. S’haurien d’haver adquirit al final de l’ensenyament obligatori, i hauran de constituir la base d’un continu aprenentatge al llarg de tota la vida.

 

Metodologia >>