Convivència – Infantil i Primària

seccio infantil i primària

Convivència

L’enfocament de la convivència en el Centre té una visió constructiva i positiva, de manera que les actuacions van encaminades al desenvolupament de comportaments adequats per a conviure millor i resoldre conflictes, a través de la participació, d’uns bons canals de comunicació i de la prevenció de problemes de conducta. Per a això s’han elaborat unes regles de bona convivència i una normativa, que han de regular el funcionament del Col·legi.

La resposta educativa de l’equip directiu i el professorat en el Centre és la de promoure l’actitud de participació de l’alumnat a través de les vies que ofereix el Reglament de Règim Interior i el Projecte Educatiu del Centre mitjançant el diàleg, el respecte i la comunicació per solucionar qualsevol conflicte. Igualment es pretén potenciar la millora de la convivència.

Entenem la convivència i la participació com a part de l’aprenentatge. No considerem la convivència com una mera aplicació de mesures disciplinàries, sinó com un dels objectius de l’educació. Per aconseguir una bona convivència en el Centre i per aconseguir un clima participatiu i democràtic és necessari potenciar aquestes conductes. A més, pretenem desenvolupar en els alumnes una sèrie de valors i habilitats de comunicació i de relació social.

Considerem que els objectius fonamentals del nostre centre són:

– Fomentar la convivència en el centre.

– Fomentar la igualtat entre homes i dones.

– Fomentar la resolució pacífica de conflictes.

– Formar els alumnes en el respecte a la dignitat personal, en la tolerància, en la no discriminació i en l’exercici de la llibertat responsable.

– Prevenir l’assetjament entre iguals.

– Protegir l’alumne contra l’agressió física i moral.

– Donar resposta immediata a l’assetjament i intimidació entre iguals pel que fa a la prevenció, tractament i eradicació.

– Sensibilitzar a tots els membres de la comunitat educativa sobre els temes d’alteració de comportaments i d’assetjament o intimidació.

 

Torna a Infantil >>

Torna a Primària >>