Finalitat – Primària

seccio infantil i primària

Finalitat de l’Educació Primària

L’Educació Primària, que té caràcter obligatori i gratuït, comprén sis cursos acadèmics per als xiquets i xiquetes entre els sis i els dotze anys.  Amb caràcter general, els alumnes i les alumnes s’incorporen al primer curs de l’educació primària en l’any natural en què compleixen sis anys.

La finalitat de l’Educació Primària és facilitar als alumnes i les alumnes els aprenentatges de l’expressió i comprensió oral, la lectura, l’escriptura, el càlcul, l’adquisició de nocions bàsiques de la cultura i l’hàbit de convivència. A més, també ha de facilitar l’adquisició dels hàbits d’estudi i treball, el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat, per tal de garantir una formació integral que contribuïsca al ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes i les alumnes. De manera intrínseca, també tindrà la finalitat de preparar-los per a cursar amb aprofitament l’Educació Secundària Obligatòria.

L’acció educativa en aquesta etapa procurarà la integració de les diferents experiències i aprenentatges de l’alumnat i s’adaptarà als seus ritmes de treball.

Així, l’Educació Primària s’organitza en assignatures i àrees amb un caràcter global i integrador i és impartida per mestres que tenen competència en totes les àrees d’aquest nivell. L’ensenyament de la música, de l’educació física i dels idiomes estrangers la imparteixen mestres amb l’especialització o qualificació corresponent.

 

Objectius >>