Ideari

seccio ideari

 

1. PRESENTACIÓ

1.1 El present Ideari pretén definir la línia educativa del Col·legi Parroquial Don José Lluch d’ Alboraya, i expressar el seu caràcter propi dins del conjunt d’institucions educatives.

1.2 En una societat plural com és l’actual, és indispensable reafirmar l’opció que presenta el nostre Centre i buscar la coherència de totes les accions i esforços de la Comunitat Educativa.

1.3 Aquest Ideari es deurà plasmar en el Projecte Educatiu de Centre que, juntament amb el Reglament de Règim Interior assumirà les normes dictades per l’autoritat educativa competent per als col·legis privats concertats, la Conselleria d’Educació de València, i concretarà l’esperit de l’ Ideari, avaluant periòdicament i arreplegant les aportacions de la vida canviant.

 

2. SUPÒSITS BÀSICS

2.1 Fidel a la seua història com escola parroquial, i hereu de tots els valors inherents al Patronat Parroquial d’Educació i Cultura PIO XII, el hui denominat Col·legi Parroquial Don José Lluch tindrà un marcat caràcter social, sense discriminacions de cap tipus, prestant una atenció preferent a les famílies de menor poder econòmic. Per a això, es conta amb els Concerts Educatius, obligació que les Administracions Públiques s’han impost, a fi d’assegurar la gratuïtat de l’ensenyament per als centres que, com els nostres, presten un servici a la societat sense ànim de lucre.

2.2 L’ independència entre escola i realitat social – històrica ens fa desitjar un tipus de col·legi que siga resposta a les necessitats, a les aspiracions i al patrimoni cultural d’ Alboraya i la seua comarca, evitant plantejaments teòrics i buscant un autèntic servici al poble i al seu desenvolupament social.

2.3 El Col·legi Parroquial Don José Lluch és una obra de l’Església Catòlica en el si de la Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora d’ Alboraya. Sabent que darrere de tota educació existeix una filosofia i estil de vida, que inspira un projecte educatiu basat en la concepció cristiana de l’home i del món, seguint les orientacions de l’Església Diocesana de València i de la Conferència Bisbal Espanyola.

 

3.OBJECTIUS

3.1 Desitgem que el nostre centre treballe per a aconseguir la formació integral dels seus alumnes, superant la tasca de ser mers transmissors de coneixements.

3.2 Pensem que aquesta formació integral implica una educació que:

3.2.1 Desenvolupe les seues capacitats intel·lectuals en la creació de costums de treball, perquè gaudeixen de les mateixes oportunitats que els companys de la seua edat d’altres centres.

3.2.2 Ajude a descobrir que la grandesa de l’home resideix en la seua pròpia llibertat.

Possibilite en aquest sentit, el creixement en llibertat, capacitant-los per a ser cada vegada més amos del seu món interior i per a desenvolupar-se en una societat plural i globalitzada.

Desenvolupe el sentit de la responsabilitat, de vocació en la vida, entesa com servici cap a la resta.

3.2.3 Prepare per a un món en constant canvi, on els nostres jovens se senten partícips en la construcció d’una societat on cada vegada es respecten més els drets humans de cada persona.

Eduque per al pluralisme mitjançant una actitud de respecte i diàleg i en un sa esperit crític per a desenvolupar les seues opcions personals amb maduresa.

3.2.4 Eduque per a la convivència, descobrint que en la vida estem rodejats de persones en valors, sofriments, que esperen la nostra ajuda i que tenen moltes coses per oferir-nos.

Inicie al treball en equip com la millor metodologia per a la convivència, per al descobriment de l’altre.

No ha de desvincular l’alumne de la seua família, del seu entorn local i regional, fent possibles moltes trobades de tot tipus: d’amistat, de diversió en grups juvenils, etc.

3.2.5 Oriente vocacional i professionalment, descobrint i conreant aptituds, valorant qualitats, fomentant interessos i promovent la capacitat creadora tan pròpia de la sensibilitat d’aquesta regió de l’Horta en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

3.2.6 Presente l’esperit de les Benaurances com l’alternativa cristiana per a la vida, procurant que l’aglutinant social màxim, que anime les relacions entre tots els membres de la Comunitat Educativa, siga la caritat cristiana, el respecte cap a l’altra persona.

Cree condicions favorables perquè els joves, en anar formant la seva opció fonamental en la vida, ho facen lliurement i responsablement, havent tingut la possibilitat de conèixer la fe cristiana com una opció per la persona i missatge de Jesucrist, que es viu en un compromís amb el món i en comunió i recerca en l’Església.

 

4.COMUNITAT EDUCATIVA

4.1 Desitgem que l’educació dels nostres alumnes la sentim com a tasca pròpia on tots puguem participar, i concebim l’escola com una comunitat educativa on estiguen integrats els alumnes i les seues famílies, els professors, el personal no docent i l’entitat parroquial Col·legi Parroquial Don José Lluch.

4.1.1 El Col·legi. El Col·legi Parroquial Don José Lluch potenciarà la participació en tots els nivells possibles dels pares de família, alumnes i professors i vetllarà per assegurar, juntament amb ells els supòsits bàsics del present Ideari, respectant els drets de tots i en especial dels directors de les diferents àrees que han de tenir tota la seva confiança, igual que amb la dels altres membres de la Comunitat Educativa.

4.1.2 Els professors. Els professors, sense limitar-se a donar les lliçons, ocupant un lloc tan essencial en l’educació, han de procurar guanyar-se la confiança i respecte dels seus alumnes, preparar-los per la convivència social, estimular-los a superar-se constantment.

Hi participaran activament, a través dels diferents òrgans de participació, en la marxa del centre, en col·laboració amb la resta de membres de la comunitat educativa.

Sense renunciar al seu estil propi seran coherents amb el Projecte Educatiu del Centre. El mestre/a d’Educació Infantil i Primària comptarà amb la confiança del Col·legi per a l’educació religiosa dels alumnes, i podrà demanar sempre l’ajuda dels altres instruments de l’educació religiosa, com els sacerdots.

El Col·legi Parroquial Don José Lluch estimularà, al seu abast, la formació permanent dels seus professors.

4.1.3 Els alumnes. Els alumnes constitueixen la raó de ser i l’element clau del nostre centre d’ensenyament.

Podran de manera gradual, iniciar-se en la participació en la vida del centre amb els mateixos mòbils de superació i servei que els altres membres de la Comunitat Educativa. Els majors podran manifestar les seues aspiracions al professorat i direcció, i estaran representats en els òrgans de gestió que es constituïsquen.

Els alumnes veuran respectada la seua intimitat i la dignitat de la seua persona; ells, al seu torn, han de respectar a les altres persones del centre, l’ Ideari i institucions del col·legi del que forma part.

L’educació religiosa que s’impartisca respectarà sempre la consciència dels alumnes, els quals sabran desenvolupar-se en un clima d’esforç, de llibertat responsable i sana convivència amb els companys.

4.1.4 Pares d’alumnes. Sent els pares els primers responsables de l’educació dels seus fills i conscients d’estar en una societat globalitzada i plural, no descarregaran la seua pròpia obligació i s’entén que han triat responsablement el col·legi per als seus fills com a col·laborador del projecte educatiu que volen per a la seua família.

Els pares, per tant, seguiran el procés de l’educació dels seus fills i, dins d’un ambient de mútua confiança i diàleg, col·laboraran amb els altres membres de la Comunitat Educativa.

4.1.5 Personal no docent. La marxa d’un centre educatiu requereix la cooperació de professionals que atenguen els diferents processos de suport i serveis complementaris, cada dia més necessaris atesos els canvis estructurals que es donen en les famílies actuals. Els serveis que ofereix el centre també incideixen de manera important en l’educació de xiquets i joves. Per això, el personal d’administració i serveis participarà de la manera que s’establisca per reglament en els òrgans de gestió.

 

5.MITJANS

5.1 La programació educativa del nostre Centre assegurarà el compliment de les exigències dictades per l’autoritat educativa competent.

5.2 L’esforç personal i la participació constituiran els inspiradors de la indispensable disciplina que afavorisca l’educació de cada alumne i el respecte que tots mereixen.

5.3 Considerem l’educació física com a element integrant de la formació personal, a l’ajuda a desenvolupament equilibrat del cos i enfortir el caràcter.

5.4 L’atenció als mitjans de comunicació social és necessària en el món de hui per la pressió que exerceix sobre els diferents grups humans, i especialment sobre els joves.

5.5 Per acabar, creiem que una actitud d’obertura cap als nous mètodes pedagògics, les noves tecnologies, l’ensenyament d’idiomes, i els nous valors socials així com cap al sentit de la transcendència de l’home ens ajudarà a tots a fer “el millor de nosaltres mateixos” i a servir amb major fidelitat.