Metodologia – Primària

seccio infantil i primària

Metodologia

El nostre col·legi adopta una línia metodològica coherent amb els principis que inspiren la legislació educativa i, alhora, compromesa amb els seus senyals d’identitat i amb les característiques dels alumnes i del seu entorn sociocultural.

Adoptem com a principis metodològics els següents:

 • Partir del nivell de desenvolupament de l’alumne i dels seus coneixements previs, així com de les seues necessitats i motivacions i l’entorn sociocultural.
 • Construir aprenentatges significatius, donant prioritat a la comprensió de conceptes sobre l’aprenentatge mecànic i dedicant temps als procediments adequats perquè s’assimilen els continguts treballats.
 • Aprendre a aprendre: realitzar aprenentatges per utilitzar-los per aprendre pel seu compte.
 • Modificar els esquemes de coneixement de l’alumne: partint del que saben, adquirir altres esquemes més amplis i més estructurats.
 • Potenciar una intensa activitat mental que implique reflexionar i justificar als alumnes les seues actuacions.
 • Promoure la interacció a l’aula com a motor de l’aprenentatge, mitjançant l’aprenentatge cooperatiu.
 • Afavorir aprenentatges funcionals, assegurant que puguen ser utilitzats en les circumstàncies reals en què l’alumne els necessite.
 • Potenciar l’autoestima de l’alumne, creant actituds favorables perquè tinga confiança en si mateix.
 • Crear un clima de comunicació interpersonal distés, i un intercanvi de comunicació sobre la base d’un clima de mútua confiança i ajuda.
 • Potenciar el treball autònom, l’interès per indagar i descobrir, la confrontació d’opinions, així com el desig d’aprendre, a través del treball per projectes.
 • Ajustar l’ajuda pedagògica a les diferents necessitats de l’alumne i facilitar estratègies que permeten donar resposta a les seues diferents motivacions, interessos i capacitats, a través de:

– Les activitats de reforç i ampliació.

– Les activitats de suport.

– Les adaptacions curriculars.

 

Avaluació >>