Objectius generals – Infantil

seccio infantil i primària

OBJECTIUS GENERALS DEL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

  1. Conèixer el seu propi cos i el dels altres, les seues possibilitats d’acció i aprendre a respectar les diferències.
  2. Observar el seu entorn familiar, natural i social. Conèixer i apreciar algunes de les seues característiques i costums, i participar activament, de forma gradual, en les activitats socials i culturals del seu entorn.
  3. Adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals.
  4. Desenvolupar les seues capacitats afectives.
  5. Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes.
  6. Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió.
  7. Iniciar-se en les habilitats logicomatemàtiques, en la lectoescriptura i en el moviment, el gest i el ritme.

Àrees curriculars i competències >>