Objectius – Primària

seccio infantil i primària

Objectius de l’Educació Primària

L’Educació Primària contribuirà a desenvolupar en els xiquets i les xiquetes les capacitats següents:

 • Conéixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar d’acord amb elles, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets humans, així com el pluralisme propi d’una societat democràtica.
 • Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi, així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interés i creativitat en l’aprenentatge, i esperit emprenedor.
 • Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes, que els permeten desenvolupar-se amb autonomia en l’àmbit familiar i domèstic, així com en els grups socials amb què es relacionen.
 • Conéixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i la no discriminació de persones amb diversitat de capacitats.
 • Conéixer i utilitzar de manera apropiada les llengües pròpies del territori (llengua castellana i llengua valenciana), desenvolupant hàbits de lectura.
 • Adquirir en una llengua estrangera la competència comunicativa bàsica que els permeta expressar i comprendre missatges senzills i desenvolupar-se en situacions quotidianes.
 • Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la resolució de problemes que requereixen la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així com ser capaços d’aplicar-los a les situacions de la seua vida quotidiana.
 • Conéixer els aspectes fonamentals de les Ciències de la Naturalesa, les Ciències Socials, la Geografia, la Història i la Cultura.
 • Iniciar-se en la utilització, per a l’aprenentatge, de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, desenvolupant un esperit crític davant els missatges que reben i elaboren.
 • Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals i audiovisuals.
 • Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport com a mitjans per afavorir el desenvolupament personal i social.
 • Conéixer i valorar els animals més propers a l’ésser humà i adoptar maneres de comportament que afavoreixen la seua cura.
 • Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.
 • Fomentar l’educació viària i actituds de respecte que incideixen en la prevenció dels accidents de trànsit.

Àrees Curriculars i competències >>