Avaluació – Primària

seccio infantil i primària

AVALUACIÓ

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat és contínua i global i té en compte el progrés dels alumnes en el conjunt de les àrees del currículum.

El caràcter continu de l’avaluació a primària tindrà com a fi, detectar les dificultats en el moment en què es produïsquen, analitzar-ne les causes i, en conseqüència, reorientar la intervenció educativa i adequar-la a la diversitat de capacitats, ritmes d’aprenentatge, interessos i motivacions de l’alumnat. Per garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per continuar el procés educatiu.

Els criteris d’avaluació de les àrees són el referent fonamental per a valorar el grau d’adquisició de les competències bàsiques.

PROMOCIÓ:

En finalitzar cada un dels cursos, i com a conseqüència del procés d’avaluació, el professorat adopta les decisions sobre la promoció de l’alumnat, prenent-se en consideració especialment la informació de la seua tutora o tutor.

  • S’accedeix al curs següent sempre que es considere que s’ha assolit el desenvolupament corresponent a les competències bàsiques i l’adequat grau de maduresa. S’accedeix així mateix, sempre que els aprenentatges no assolits no impedeixen seguir amb aprofitament el nou curs. En aquest cas, l’alumnat rebrà els suports necessaris per a recuperar aquests aprenentatges.
  • S’accedeix a l’educació secundària obligatòria si s’han assolit el desenvolupament corresponent de les competències bàsiques i l’adequat grau de maduresa. Igual s’accedeix, sempre que els aprenentatges no assolits no impedisquen seguir amb aprofitament la nova etapa. En aquest cas, l’alumnat rebrà els suports necessaris pera recuperar aquests aprenentatges.

 

Criteris de qualificació >>