Banc de llibres

 

Banc de llibres

Ja estan disponibles els “chequelibros” dels alumnes que van a cursar primer i segon de primària.

Si heu comprat els llibres en el col·legi, signareu els xecs al setembre el dia de recollida de llibres.

Si no compreu els llibres en el centre podeu passar a partir de matí 19 de juliol.

 

Aquest any continuem amb el programa Xarxa Llibres de la Conselleria d’Educació.

Durant el curs 2015-2016, la Conselleria va subvencionar la compra de llibres de text en les etapes educatives obligatòries. En acabar el curs, les famílies participants van fer entrega al col·legi dels materials curriculars per a la creació d’un banc de llibres. El col·legi va gestionar tots els llibres que va rebre i els va posar a lots a les famílies per al seu ús durant el curs 2016-2017.

Recordem que la propietat d’aquests llibres, que actualment tenen els alumnes no és de les famílies i s’han de retornar al centre a final de curs per al seu intercanvi. La conselleria subvenciona la reposició dels materials curs a curs de manera parcial.

Dins de la gestió del banc de llibres hi ha diverses possibilitats:

 1. Nous participants en el programa: S’emplena la sol·licitud telemàtica, s’imprimeix i es lliura signada al tutor per duplicat. S’ha d’emplenar, a més, el document de lliurament de llibres que enviarem per Educamos. Aquest s’ompli a ordinador i es lliura per duplicat. Els alumnes que comencen 1r de primària en el curs 17-18 i vulguen entrar al programa han d’emplenar la sol·licitud telemàtica de participació en el programa. La data límit per a l’emplenament i lliurament és el 20 de juny.

  La sol·licitud telemàtica de participació està disponible en:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/DS

  Si teniu algun problema per a emplenar la sol·licitud teniu a la vostra disposició en el rebedor del centre ordinador i impressora.

 2. Els participants en l’anterior edició que volen continuar en el programa: s’han de lliurar al tutor en les dates indicades TOTS els llibres de text juntament amb el document d’entrega de llibres que enviarem per Educamos. Aquest s’ompli a ordinador i es lliura per duplicat. Els alumnes que han cursat 1r i 2n de primària al curs 16/17 ompliran el full de lliurament de llibres encara que no han de portar-los al centre, ja que són fungibles.
 3. Els participants en l’anterior edició que NO volen continuar en el programa: s’han de lliurar al tutor en les dates indicades TOTS els llibres de text juntament amb el document d’entrega de llibres que enviarem per Educamos. Aquest s’ompli a ordinador i es lliura per duplicat. En aquest cas es troben els alumnes de 4t d’ESO. La Conselleria d’Educació podrà prendre accions legals si no es retornen els llibres en préstec. Entre aquestes accions hi ha la sol·licitud de reintegrament de les ajudes obtingudes en cursos anteriors.

Els llibres de text es lliuraran al tutor en les dates proposades juntament amb la documentació degudament emplenada i dins d’una bossa de plàstic. S’escriurà el nom i cognoms en majúscules i amb lletra llegible en la borsa.

El document que s’ha d’emplenar és el següent:

Document de lliurament de llibres

Les dates de lliurament al tutor dels materials seran:

 • Primària: dijous 15 i divendres 16 de juny.
 • ESO: dimarts 13 de juny.

Els alumnes amb matèries suspeses en l’avaluació final d’ESO recolliran els llibres que necessiten per preparar els exàmens extraordinaris el dimecres 14 de juny a l’entrega de notes. Aquests llibres es retornaran al tutor el divendres dia 30 de juny, dia de lliurament de notes de l’avaluació extraordinària.

El centre sol·licita ajuda a les famílies per a l’organització dels lots de llibres per al seu posterior lliurament. En breu publicarem llistats per apuntar-se per col·laborar.

Durant els primers dies del mes de juliol, el col·legi organitzarà el repartiment de llibres de text. La Conselleria d’Educació preveu una partida de despeses per alumne per a reposició de llibres. Amb aquests diners, el centre comprarà els llibres que falten i lliurarà aquests llibres als alumnes a principis del mes de setembre. En el cas que la subvenció per a la reposició de llibres no fora suficient, el col·legi repercutiria a les famílies les despeses a parts iguals.

L’ajuda per reposició per alumne estimada per la Conselleria per a aquest curs és la següent:

 • 1r i 2n de primària: Xecllibre 160 euros.
 • 3r a 6è de primària: 6% de la valoració total del lot (175 euros): 10,5 euros per alumne participant.
 • ESO: 11% de la valoració total del lot (278 euros): 30,58 euros per alumne participant.

El repartiment dels llibres va a ser el més igualitari possible i es tindrà en compte l’estat dels llibres que es lliuren. Els alumnes que lliuren llibres en millor estat rebran llibres en millor estat.

Els quaderns d’activitats i workbooks d’anglès / alemany no entren al banc de llibres, però el centre farà una comanda per a tots els alumnes participants i passarà el cobrament d’aquest material a les famílies.

Els alumnes de 1r i 2n de primària que sol·liciten accedir o romandre al banc de llibres signaran un xec-llibre per valor de 160 euros. El centre cobrarà a les famílies la diferència entre el cost total dels llibres i el valor del xec.

Per a un millor funcionament i conservació dels llibres, recomanem l’eliminació de qualsevol tipus de marca, subratllat i neteja abans de la devolució dels mateixos. Els llibres en mal estat poden no ser admesos pel centre. Este pot sol·licitar la reposició del mateix a les famílies seguint el criteri de Conselleria.

El centre ha sol·licitat novament l’adhesió al banc de llibres pel bé de les famílies, tot i que reiterem que la participació d’elles en aquest programa és totalment voluntària. La gestió es realitza segons les normes i instruccions marcades des de la Conselleria.

Si voleu més informació, podeu trobar-la en la següent pàgina:

http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

Posted in Sin categoría.