Admissió 2018-19

1. SOL·LICITUD DE LLOC ESCOLAR

1.1. Com fer la sol·licitud?

Informació ací

S’emplenarà una única sol·licitud mitjançant el model oficial.

És important presentar una única sol·licitud. Si se’n presenta més d’una, no se’n tindrà en compte cap d’aquestes. En aquest cas, es procedirà a l’escolarització del teu fill o de la teua filla en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d’admissió, queden llocs vacants.

1.2. Com tramitar la sol·licitud?

Informació ací

1. Es podrà fer telemàticament mitjançant els assistents d’admissió telemàtica proporcionats al següent enllaç de la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado
Al final del procés, cal imprimir la sol·licitud tramitada per lliurar-la.

Els participants que en els ensenyaments d’infantil, primaria, ESO i batxillerat emplenen la seua sol·licitud telemàticament, rebran en l’adreça de correu electrònic que faciliten la informació relativa al resultat del procés d’admissió.

2. Els models de sol·licitud es podran descarregar per a emplenar  de l’apartat «alumnat» del següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

3. Els models de sol·licitud ja es poden recollir en Secretaria, en horari de 9:00 a 13:00h i de 17:00 a 18:00h.

En qualsevol de les opcions, cal lliurar la sol·licitud emplenada al centre escollit com a primera opció. 

1.3. Com emplenar la sol·licitud?

Informació ací

Caldrà aportar totes les dades requerides i es podrà realitzar un llistat fins a 10 centres per ordre de prioritat.

1.4. Quina baremació ha d’acompanyar la sol·licitud?

Informació ací

Junt a la sol·licitud caldrà aportar tota la documentació que acredite les circumstàncies al·legades. Aquesta documentació es tindrà en compte en totes les opcions dels centres escollits.

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran tingudes en compte per a la baremació.

2. BAREMACIÓ

2.1. Quins són els criteris de baremació?

Informació ací

1. Germans: 15 punts

Per cada germà matriculat al centre, es cursen ensenyaments sostinguts totalment amb fons públics.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Si els cognoms no són coincidents, s’acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat del registre civil o sentència per la qual s’adjudique la tutela.

2. Pare o mare treballador/a del centre docent: 5 punts

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Aquesta circumstància serà acreditada per la direcció, en cas de centres públics, o pel titular si es tracta d’un centre privat-concertat.

3. Domicili: Àrea d’influència, 10 punts; àrea limítrof, 5 punts

Quan els progenitors tenen domicilis diferents, el domicili a efectes de baremació serà el del progenitor que tinga la custòdia. Si la custòdia és compartida, es considerarà com a residència on estiga empadronat l’alumne o l’alumna.

El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància del sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar.

Quan l’alumne o alumna residisca en un internat, es considerarà el domicili de la residència com a domicili de l’alumne o alumna i això sense perjuí de l’aplicació de les normes específiques per a aquest supòsit que es dicten en desplegament de l’apartat 2 de la disposició addicional sisena del Decret 40/2016.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

El domicili familiar s’acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare, mare o tutor/a i d’un rebut recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer.

Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents, es podrà requerir un certificat de residència lliurat per l’ajuntament.

En cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d’acreditar-se que s’ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806) en la conselleria competent en matèria d’hisenda.

Els treballadors i treballadores per compte d’altri aportaran certificat emés per l’empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball.

Els treballadors i treballadores per compte propi l’acreditaran aportant la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors (model 036 o 037).

4. Renda igual o inferior a 2 vegades l’IPREM: 2 punts

Si la família vol que se li tinga en compte el criteri de renda de la unitat familiar, haurà d’emplenar l’annex VI.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Annex VI.

5. Família nombrosa: General, 3 punts; especial, 5 punts

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Títol oficial de família nombrosa a què fa referència l’article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les famílies nombroses.

6. Discapacitat: de 3 a 7 punts

Discapacitat de l’alumne/a:

    • Del 33 al 64%: 4 punts
    • Igual o superior al 65%: 7 punts

Discapacitat dels pares, mares o germans/es de l’alumne, per cadascun:

    • Del 33 al 64%: 3 punts
    • Igual o superior al 65%: 5 punts

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Certificat corresponent o targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat emesos per la conselleria competent en matèria de benestar social.

Resolució per la qual es reconeix els pares o mares, tutors o tutores i germans o germanes, si és el cas, una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent.

7. Família monoparental: General, 3 punts; especial: 5 punts.

Segons el Decret 179/2013, article 21. No és acumulable a la puntuació obtinguda per família nombrosa.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Títol de família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família (Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell).

8. Observació a la baremació:

La falsedat en les dades aportades, donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud, i s’escolaritzarà l’alumne/a en els llocs vacants una vegada finalitzat el procés d’admissió.

2.2. Com es farà l’assignació de llocs escolars?

Informació ací

La plaça escolar assignada dependrà sempre de la puntuació obtinguda en la baremació. Així, totes les opcions triades seran baremades en igualtat de condicions.

Tots els centres hauran de realitzar una reserva de dos llocs escolars per grup per a l’alumnat amb necessitats educatives especials en el curs on s’inicia l’escolarització. Així també reservaran, com a mínim, un altre lloc per grup per a l’alumnat amb necessitats de compensació educativa en el curs on s’inicia l’escolarització.

3. CALENDARI D’ACTUACIONS

3.1. Calendari d’actuacions

Informació ací

És important que el pare, la mare, el tutor o la tutora legal coneguen el calendari d’actuacions següent:

Els impresos de sol·licitud estaran disponibles en la Secretaria del centre pròximament. Recomanem omplir els impresos utilitzant l’assistent telemàtic de Conselleria.

 

4. MARC LEGAL

4.1. Marc Legal

Informació ací

 

Posted in Sin categoría.