Instrucciones para trabajar desde casa

 

Instrucciones para trabajar desde casa

Si tienes cualquier duda sobre cómo acceder a Microsoft Teams o sobre el funcionamiento, puedes visitar el documento correspondiente a tu etapa.

Secundaria/ Bachillerato

Primaria/ Infantil

Si tenéis problemas o incidencias con el acceso a la plataforma, podéis poneros en contacto a través del siguiente formulario: Formulario de incidencias

 

Els alumnes de 4t d’ESO promouen la consciència ecològica i el reciclatge

Els alumnes de 4t d’ESO promouen la consciència ecològica i el reciclatge

Els alumnes de 4t d’ESO, en l’assignatura Projectes Interdisciplinaris, han treballat aquest trimestre en l’anàlisi dels nivells de contaminació del nostre municipi. Per grups han realitzat un estudi detallat per barris dels nivells de soroll, els actes vandàlics, la brutícia i els punts de reciclatge existents en l’actualitat. Després de diversos dies de treball de camp i gràcies a les dades obtingudes, han arribat a diverses conclusions i han pogut treballar en el disseny de propostes per a la millora de la nostra qualitat de vida que faran arribar a l’Ajuntament.

Finalment, i amb l’objectiu d’incentivar la consciència ecològica de la ciutadania i el reciclatge han elaborat uns vídeos molt interessants que volem compartir amb tots vosaltres.

TOTS JUNTS PER UN MÓN MILLOR I Continue reading

VISITA A L’EXPOSICIÓ EXPRESIÓN TÉCNICA

Aquesta setmana, els alumnes de Dibuix Artístic II de 2n de Batxillerat han fet una visita a la sala d’exposicions de la Casa de la Cultura José Peris Aragó amb la intenció de conèixer l’obra de l’artista José Luis Bonanad Perales, antic alumne del nostre centre.
L’exposició Expresión Técnica ofereix un ampli ventall de tècniques com ara la xilografia, l’aiguafort o la serigrafia amb reslutats múltiples i materials d’allò més variats.
Les planxes de linòleum,  DM, fusta i zinc treballades amb rigor i sensibilitat van permetre als alumnes fer una reconstrucció del procés creatiu mitjançant la impressió dels diferents papers i fustes. El resultat és un món inspirat en la música, el cine i els somnis on els personatges semblen sortir de les parets a través d’innombrables taques i textures.
A més d’estudiar l’obra i endinsar-se en el procés artístic i plàstic, els alumnes han tingut l’ocasió d’entrevistar i conèixer el jove artista que inicia la seua trajectòria amb aquesta primera exposició en solitari.
Qui sap si en el futur les obres dels nostres alumnes i/o exalumnes acaben penjades a les parets del Pompidou o del MOMA.

L’entrepà solidari aconsegueix recaptar més de 1.400 euros que aniran destinats a Zimbàbue

L’entrepà solidari aconsegueix recaptar més de 1.400 euros que aniran destinats a Zimbàbue

Un any més el nostre col·legi s’ha sumat a la campanya que anualment duu a terme Mans Unides amb l’objectiu de recaptar la major quantitat de fons per a fer realitat un projecte social en el tercer món. La solidaritat de tots els nostres alumnes ha fet que gràcies a l’entrepà solidari hàgem recaptat un total de 1.478,30 euros i puguem participar amb el nostre granet d’arena.
Enguany, serà Zimbàbue el país que rebrà l’ajuda, concretament la ciutat de Gokwe. És una de les zones més pobres i menys desenvolupades del país. La població viu dispersa en una sèrie de pobles que es dediquen a l’agricultura de subsistència. Les poques escoles que hi ha es troben en males condicions i són insuficients.
Els missioners Claretians van construir una escola perquè els xiquets no hagueren de caminar grans distàncies. En l’actualitat acullen a 473 xiquets i xiquetes. El nombre d’alumnes cada vegada és major per l’augment de la població, resultant insuficients el nombre d’aules del qual disposen. Per això, sol·liciten ajuda per a construir quatre aules, quatre magatzems amb equipament per a cada aula i un depòsit d’aigua.
El cost del projecte és de 95.901 euros, dels quals, el nostre Arxiprestat s’encarregarà de la realització de la 1a fase (47.951 euros).

Des d’ací, volem agrair-vos una vegada més a tots la vostra solidaritat i generositat amb aquells que més ho necessiten.
MOLTES GRÀCIES!

Zimbàbue a les aules:

Els alumnes de 2n d’ESO han treballat al llarg de la setmana un projecte sobre Zimbàbue gràcies al qual han conegut els seus costums, tradicions, cultura, política, flora i fauna i fins i tot la gastronomia. Podeu veure el resultat final del projecte en una exposició que podeu gaudir en l’entrada de l’edifici de Secundària.

Així mateix, els alumnes d’Infantil i Primària han participat, a través de la creativitat, acolorint una petjada i escrivint aquell desig que volen fer realitat per a millorar el món en el qual vivim.

Admisión 2020-21

 

Queremos compartir nuestro proyecto contigo

¿Quieres conocernos? Habla con nosotros desde tu casa, te informaremos sobre la admisión de las etapas de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Te mostraremos nuestro proyecto educativo y resolveremos todas tus dudas.

Este año tenemos plazas vacantes en 1º de Primaria, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

¿Quieres ver lo que estamos haciendo en Infantil y Primaria? Visita nuestro Instagram. 

Además, si estás interesado/a en Bachillerato y no has podido participar en nuestra reunión online a través de Meet, aquí te dejamos parte de la información que compartimos en ella con vosotros:

Si aún así tienes cualquier duda y quieres que contactemos contigo, puedes cumplimentar el siguiente formulario de contacto.

 

Enlace a telematrícula

Enlace a telematrícula aquí.

Tramitación electrónica para la admisión en el curso 2020-21

Más información

Resolución 15 de mayo de 2020

1. El procedimiento de admisión para el curso 2020-2021 se tramitará de forma electrónica, tal como lo establece el artículo 5 del Decreto Ley 2/2020.

Las personas interesadas deberán acceder a la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para rellenar el formulario electrónico de solicitud de admisión, según la enseñanza que corresponda.

Deberá presentar la solicitud el padre, madre o tutor/a legal del alumno o alumna para el/la que se solicita plaza escolar, salvo que este/a sea mayor de edad.

2. Para poder realizar la solicitud es necesario obtener la «clave de admisión», previa verificación de la identidad de la persona solicitante.

La clave de admisión estará compuesta por un identificador personal y una contraseña. Esta «clave de admisión» será única para cada solicitud de admisión.

3. La «clave de admisión» se podrá obtener mediante alguno de los siguientes sistemas de verificación de identidad:

 • Si la persona dispone de DNI, se obtendrá mediante la siguiente combinación:
  • Número de DNI.
  • Número de soporte (identificado como IDESP en los modelos antiguos).
  • Fecha de nacimiento.
  • Marcar la casilla que indica su no oposición a la comprobación ante el Ministerio de Interior. 
 • Si la persona solicitante dispone de NIE, tarjeta de extranjero o permiso de residencia, se obtendrá mediante la siguiente combinación:
  • NIE.
  • Número de soporte (identificado como IXESP en los modelos antiguos de NIE).
  • Fecha de nacimiento.
  • Marcar la casilla que indica su no oposición a la comprobación ante el Ministerio de Interior. 
 • Si la persona solicitante dispone de certificado de registro de ciudadanía de la Unión Europea, se obtendrá mediante la siguiente combinación:
  • NIE.
  • Número del certificado precedido por la letra C.
  • Fecha de nacimiento.
  • Marcar la casilla que indica su no oposición a la comprobación ante el Ministerio de Interior. 
 • Cualquier otro medio electrónico de verificación de identidad   previsto en el artículo 5.6 del Decreto ley 2/2020, de 3 de abril. 
 • Las personas solicitantes que únicamente dispongan de pasaporte como documento de identificación deberán acudir al centro en el que solicite plaza como primera opción, que será habilitado como punto de atención a los usuarios, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.
 • Las personas solicitantes que carezcan de posibilidad de acceso a medios electrónicos, deberán acudir al centro en el que solicite plaza como primera opción, que será habilitado como punto de atención a los usuarios, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.

4. Todos los centros sostenidos con fondos públicos serán centros de atención a los usuarios. En estos puntos, a través de la correspondiente aplicación informática, se generará una «clave de admisión» que permitirá, a los colectivos citados en los últimos dos casos citados anteriormente, la participación en el procedimiento en las mismas condiciones que el resto de solicitantes.

En función de la normativa vigente, en cada caso, se adoptarán las medidas sanitarias y de seguridad necesarias frente a la Covid-19, tanto para el personal trabajador como para las personas solicitantes.

5. La «clave de admisión» deberá ser conservada para presentar reclamación, si fuera necesario. 

Calendario de admisión

Más información

Modelo de solicitud

Más información

Resolución 15 de mayo de 2020

1. El modelo de solicitud para cada enseñanza, al que se accederá desde la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, una vez obtenida la «clave de admisión», incluirá los siguientes apartados:

a) Identificación de la persona solicitante.

b) Identificación del alumno o alumna para el/la que se solicita plaza.

c) Identificación de los miembros de la unidad familiar.

d) En los casos en que se produzca la existencia de no convivencia de los progenitores por motivos de separación, divorcio, nulidad matrimonial, ruptura de parejas de hecho o situaciones análogas y, si es el caso, la posible limitación de la patria potestad de uno de ellos, se deberán marcar la casilla o las casillas habilitadas al efecto.

Cuando se marque la casilla de existencia de no convivencia, en el momento de formalización de la matrícula, se deberá aportar la firma y consignar los datos del padre, madre o tutor o tutora diferente de la persona que formuló la solicitud de plaza.

e) Autorización a la Administración educativa para la obtención de los datos correspondientes a la renta familiar a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), así como autorización para la consulta en el caso de ser persona destinataria de la renta valenciana de inclusión.

A estos efectos será necesario aportar, para cada uno de los miembros de la unidad familiar sobre los que se realice la consulta, siendo obligatorio para mayores de 16 años, y según corresponda:

 • Si la persona sobre la cual se realiza la consulta dispone de DNI:
  • Número de DNI.
  • Número de soporte (identificado como IDESP en los modelos antiguos).
  • Fecha de nacimiento.
  • Marcar la casilla que indica su no oposición a la comprobación ante el Ministerio del Interior.
 • Si la persona sobre la cual se realiza la consulta dispone de NIE, tarjeta de extranjero o permiso de residencia:
  • NIE.
  • Número de soporte (identificado como IXESP en los modelos antiguos de NIE).
  • Fecha de nacimiento.
  • Marcar la casilla que indica su no oposición a la comprobación ante el Ministerio del Interior.
 • Si la persona sobre la cual se realiza la consulta dispone de certificado de registro de ciudadanía de la Unión Europea:
  • NIE.
  • Número del certificado precedido por la letra C.
  • Fecha de nacimiento.
  • Marcar la casilla que indica su no oposición a la comprobación ante el Ministerio del Interior.

f) Circunstancias alegadas por la persona solicitante para el proceso de admisión.

g) Nivel educativo solicitado, programa linguístico, modalidad y turno de bachillerato, si es el caso.

h) Declaración responsable de que las circunstancias alegadas se ajustan a la realidad.

i) En el caso de alumnado procedente de centros no sostenidos con fondos públicos o de fuera de la Comunitat Valenciana, se hará constar el compromiso de aportar la baja del centro anterior en el momento de la matrícula.

j) Centros solicitados, hasta un máximo de diez, ordenados según criterio de preferencia.

k) Correo electrónico, en el que recibirá la información necesaria para acceder a la consulta del resultado del procedimiento de admisión.

2. La declaración responsable a la que se hace referencia en el apartado h) del punto anterior, sustituye a la aportación de la documentación acreditativa de las circunstancias alegadas en el momento de formular la solicitud, sin perjuicio de su posterior acreditación y comprobación en el momento en que la situación sanitaria lo permita.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 43 y 51 de la Orden 7/2016, después de la publicación de los listados provisionales y definitivos, la dirección de los centros públicos, la titularidad de los centros privados concertados y la Inspección de Educación están facultados para recabar de las personas solicitantes la documentación que estimen precisa para la justificación de las situaciones o circunstancias alegadas, así como para solicitar a los órganos administrativos competentes las actuaciones precisas para su verificación. La falsedad en los datos declarados, o no suficientemente acreditados, dará lugar a la anulación de la solicitud, escolarizándose el alumno o alumna en alguno de los centros en los que queden puestos vacantes, una vez finalizado el proceso de admisión.

3. Solo se podrá presentar electrónicamente una solicitud por alumno o alumna y enseñanza que estará asociada a la «clave de admisión» que también será única. Esta solicitud podrá ser rellenada en más de una ocasión durante el periodo en que esté operativa la aplicación para formular solicitudes de admisión. En este caso se tendrá en cuenta la última solicitud presentada electrónicamente.

4. En el caso que no se seleccione el máximo de centros posibles y no se obtenga plaza se podrá realizar asignación de oficio en un centro de la localidad o zona de escolarización que tenga vacantes.

Prioridades

Más información

Decreto 35/2020 de 13 de marzo

La preferencia de acceso a los centros se efectuará de acuerdo con la orden de prelación siguiente:

 1. El alumnado procedente del mismo centro escolar.
 2. El alumnado procedente de los centros adscritos.
 3. El alumnado que haya de cambiar de residencia por causa de violencia de género o de terrorismo.
 4. El alumnado que se encuentre en situación de acogida familiar o en guarda con fines de adopción.Este alumnado tendrá preferencia para acceder, a elección de la familia, al centro donde estén escolarizados los hijos o hijas de las fami-lias acogedoras u otros menores a cargo suyo, o en un centro situado en el área de influencia de su domicilio familiar o laboral.
 5. El alumnado en acogida residencial.
 6. El alumnado que tenga que cambiar de residencia por desahucio familiar.
 7. El alumnado deportista de élite, de alto nivel y el de alto rendimiento tendrá preferencia para acceder al centro situado en la zona de influencia del lugar donde realize el entrenamiento.
 8. La conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia educativa podrá determinar los centros de educación secundaria en los cuales tendrán prioridad en la admisión los alumnos y las alumnas que cursan simultáneamente enseñanzas de educación secundaria, enseñanzas regladas de música y danza y el alumnado deportista de élite, de alto nivel y el de alto rendimiento.
 9. El alumnado del centro tendrá preferencia para acceder en las plazas vacantes ofrecidas en su propio centro cuando se trate de las plazas de primer curso de Bachillerato de las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias.

Baremación

Documento de baremación

Sistemas de verificación de identidad a fin de formular la solicitud de admisión

Más información

En la resolución de 15 de mayo por la que se dictan las instrucciones del procedimiento de admisión se aclaran dudas sobre la verificación de la identidad consideramos el sistema más sencillo el de combinación de DNI con el IDESP o número de apoyo junto con el marcado de la casilla de aceptación.

¿Y si no puedo hacer el trámite desde casa?

Más información

Si no tienes ordenador o encuentras dificultades en la presentación de solicitudes, te podemos ayudar desde el colegio. Podrás venir y cumplimentar la solicitud en los dispositivos que habilitaremos al efecto los días indicados en el calendario. Tráete ese día toda la documentación que necesites para rellenar la solicitud.

Formalización de la matrícula

Más información
 1. El alumnado admitido en el procedimiento de admisión regulado a este efecto deberá formalizar la matrícula en las fechas establecidas en la resolución de la Dirección General de Centros Docentes para el curso escolar 2020-2021.
 2. El centro al que se incorpore nuevo alumnado como resultado del procedimiento de admisión solicitará al alumnado o sus representantes legales la verificación de los documentos o situaciones alegadas por el mismo.
 3. En el momento de formalización de la matrícula, en caso de que se haya marcado la casilla de existencia de no convivencia de los progenitores, se deberá aportar la firma y consignar los datos del padre, madre, tutor o tutora diferente de la persona que formuló la solicitud de plaza. En todo caso, se actuará conforme a lo dispuesto en el apartado quinto, admisión y matriculación, y sexto, baja y cambio de centro, de la Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la cual se dictan instrucciones para su aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana ante varios supuestos de no convivencia de los progenitores por motivos de separación, divorcio, nulidad matrimonial, ruptura de parejas de hecho o situaciones análogas.
 4. Cuando el alumnado proceda de un centro no sostenido con fondos públicos o de fuera de la Comunitat Valenciana, en el momento de matricularse, presentará un certificado de baja del centro anterior, con efectos del curso para el que se participa en el proceso de admisión, que recogerá su situación académica.
 5. Para la formalización de la matrícula, tanto los españoles como los extranjeros residentes, deberán aportar la documentación a que se refiere el artículo 54 de la Orden 7/2016.
 6. En caso de que en el momento de la matrícula no se pueda aportar toda la documentación requerida, el alumnado que curse enseñanzas obligatorias podrá efectuar la matrícula. No obstante, deberá aportar la documentación requerida en cuanto disponga de ella para su correcta escolarización.

Normativa de admisión de la Conselleria

Web de la Conselleria. Normativa de admisión.

 
 

 

Celebrem la Jornada Mundial de la Pau a través de les 5 claus de missatge del Papa

 

 

 

Celebrem la Jornada Mundial de la Pau a través de les 5 claus de missatge del Papa

Al llarg de tota la setmana, des dels més xicotets fins als més majors dels nostres alumnes han estat treballant en classe la importància de viure en una societat on regne la pau mitjançant activitats en les quals s’han donat a conéixer les 5 claus del missatge del Papa per a la Jornada Mundial de la Pau:

1. No hi ha pau sense esperança. La pau, camí d’esperança davant els obstacles i les proves.
2. No hi ha pau sense memòria. La pau, camí d’escolta basat en la memòria, en la solidaritat i en la fraternitat.
3. No hi ha pau sense reconciliació. La pau, camí de reconciliació en la comunió fraterna.
4. No hi ha pau sense compromís ecològic. La pau camí de conversió ecològica.
5. No hi ha pau sense paciència. S’aconsegueix tant quant s’espera.

Hui, Jornada Mundial de la Pau, els més xicotets s’han reunit al pati i han participat en una a celebració en la qual s’ha llegit un manifest i s’ha reflexionat sobre la necessitat que tots aportem el nostre granet d’arena per a aconseguir la pau en el nostre entorn. Finalment, per a concloure l’acte han resat l’oració de Sant Francesc.

A més a més, els xics i xiques de Secundària, com a resultat al treball que han dut a terme, han obtingut un kit de pau que hui han donat a conéixer al nostre poble. Les diferents classes s’han desplaçat per tota Alboraia i han explicat als veïns el que han fet i què és la pau per a ells i la importància que existisca en tots els llocs del món.

FELIÇ DIA DE LA PAU!

Acomiadem el 1r trimestre a ritme de nadales:

Acomiadem el 1r trimestre a ritme de nadales:

Una de les tradicions més arrelades del nostre centre és el festival de nadales de Secundària i enguany no podia ser menys. Un matí molt divertit on les lletres súper creatives i les treballades coreografies han posat les coses molt complicades al jurat. Després d’una complicada deliberació els premis han sigut els següents:
– Tercer Premi: 2n C
– Segon Premi: 1r B
– Primer Premi: 4t B

L’equip Directiu també ha fet lliurament dels premis als quatre guanyadors del concurs de Felicitacions de Nadal:
– 1r ESO: Llum Gandul Vicent.
– 2n ESO: César Talabante Soriano.
– 3r ESO: Laura Arnau Pascual.
– 4t ESO: Blanca Cintrano Fernández.

Però abans de conéixer als guanyadors tots els assistents hem gaudit moltíssim també amb les nadales tradicionals alemanyes.

Un any més, des d’ací volem desitjar-vos que gaudiu d’aquestes dates tan especials per a estar en família i amb tots aquells als quals voleu sense oblidar el significat i el caràcter religiós del Nadal.

Bon Nadal i Feliç any 2020!

Ja coneixem als guanyadors del XII concurs de postals de Nadal

Ja coneixem als guanyadors del XII concurs de postals de Nadal

Una vegada més s’ha fet evident el gran talent i la creativitat que hi ha a les aules del nostre centre i la tasca tan complicada que els han posat al jurat a l’hora de triar les millors postals de Nadal. Però, després de moltes deliberacions ja coneixem als guanyadors. ENHORABONA A TOTS I TOTES!!

Concurs Infantil:

Classe 3 anys, la girafa:

Classe 4 anys, la rateta:

Classe 5 anys, la zebra:

Concurs Primària:

1r Primària, María Rubio López:

2n Primària, Gerard Aguado Gil:

3r Primària, Irene Alonso Raez:

4t Primària, Ángela Talabante Soriano:

5é Primària, Andrea Cabello Agusten:

6é Primària, Lucía Riaza Dolz:

Concurs Secundària:

1r ESO, Llum Gandul Vicent:

2n ESO, César Talabante Soriano:

3r ESO, Laura Arnau Pascual:

4t ESO, Blanca Cintrano Fernández:

Los alumnos de 4º ESO consiguen recaudar más de 1.600€ para los refugiados

Los alumnos de 4º ESO consiguen recaudar más de 1.600€ para los refugiados

Impulsados por ACNUR, organizan un festival gracias a la colaboración de varias instituciones y entidades del municipio.

“Es la solidaridad la que mueve montañas. En vosotros está ahora lanzar esa mano tendida a otros refugiados y darles así la oportunidad de vivir. Esa oportunidad es la que marca la diferencia entre la humanidad y la barbarie”, afirmó Esma Kucukalic, refugiada de la guerra de los Balcanes.

El viernes, l’Auditori Municipal acogió el Loco Festival, un evento solidario organizado por los alumnos/as de 4º ESO e impulsado por ACNUR, que nace con el propósito de recaudar fondos destinados a la labor que lleva la ONG con los refugiados.
Un acto que consiguió recaudar más de 1.600 euros y que se pudo llevar a cabo gracias a la participación desinteresada de entidades del pueblo como la Societat Musical de Alboraya (SMA) y el Club de Gimnasia Rítmica de Alboraya.

Presentado por los propios estudiantes, el evento dio inicio con el concierto por parte del conjunto instrumental de la SMA. Un recital en el que se pudieron escuchar una selección de obras entre las que destacaron algunas piezas como el Cascanueces, el Canto a Unicef o New World Simphony. Seguidamente, los asistentes pudieron escuchar el testimonio de Esma Kucukalic, refugiada de las guerra de los Balcanes, y activa colaboradora de ACNUR, quien contó su experiencia y afirmó que: “es la solidaridad la que mueve montañas. En vosotros está ahora lanzar esa mano tendida a otros refugiados y darles así la oportunidad de vivir. Esa oportunidad es la que marca la diferencia entre la humanidad y la barbarie”.

El Club de Gimnasia Rítmica de Alboraya fue el encargado de clausurar el festival. Seis integrantes protagonizaron una exhibición en la que los asistentes pudieron disfrutar de la destreza que tienen con la cinta y las mazas acompañadas de los bonitos acordes de la canción Some one like you de Adele.

Poryecto Aprendizaje-Servicio (APS), una manera de aprender haciendo un servicio a la comunidad:
A lo largo del primer trimestre los alumnos de 4º de ESO han llevado a cabo un proyecto de forma conjunta con ACNUR. Se trata de un proyecto APS, es decir, frente a una necesidad social, los chicos y chicas emprenden una acción de servicio a la comunidad que les ayuda a aplicar y consolidar aprendizajes en conocimientos, habilidades, actitudes, competencias, despertando su talento y poniéndolo a trabajar para el bien común.

Esma Kucukalic:
Corría el año 1992 cuando Esma Kucukalic (Sarajevo) vivió en primera persona lo que significa ser refugiada durante la guerra de los Balcanes (Bosnia y Herzegovina). España, con una situación económica similar a la actual y una importante tasa de paro, acogió a más d 2.500 refugiados. Gracias a aquella iniciativa hoy Esma forma parte de nuestra sociedad y actualmente ejerce de periodista (responsable de comunicación de la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Medierráneo, periodista de Valencia Plaza y À punt internacional y profesora del máster de periodismo internacional en la Universidad Rey Juan Carlos), además de colaborar activamente con ACNUR.

Situación actual y labor de ACNUR:
En la actualidad presenciamos los niveles de desplazamiento más altos jamás registrados. Una cifra sin precedente de 70,8 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay casi 25,9 millones de personas refugiadas, más de la mitad menores de 18 años.
También hay millones de personas apátridas a quienes se les ha negado una nacionalidad y acceso a derechos básicos como educación, salud, empleo y libertad de movimiento.
En un mundo en el cual cada dos segundos casi una persona se ve obligada a desplazarse como resultado de los conflictos y la persecución, el trabajo de ACNUR es ahora más importante que nunca.

Cristóbal Martínez, Blanca Valero i Nuria Belenguer reconeguts amb el premi extraordinaris al rendiment acadèmic

 

 

Cristóbal Martínez, Blanca Valero i Nuria Belenguer reconeguts amb el premi extraordinari al rendiment acadèmic

Tenim una molt bona notícia que donar-vos, els alumnes Cristóbal Martínez i Blanca Valero han rebut el premi extraordinari al rendiment acadèmic de Primària, i Nuria Belenguer, el premi extraordinari al rendiment acadèmic de Secundària. Enhorabona! Vos ho mereixeu! El treball i l’esforç sempre ha de ser reconegut! A seguir així!